fbpx

Minoka HR

Întrebări frecvente referitoare la șomajul tehnic, acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor și la domeniul serviciilor sociale, 23 martie 2020

  1. Întrebări privind șomajul tehnic:

Q: Măsurile de sprijin privind șomajul tehnic pot fi accesate de orice societate comercială, indiferent de mărime (nr. de angajați)?

A: DA, cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG 30/2020. Accesarea măsurii de sprijin privind indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat nu este condiționată de mărimea firmei sau de numărul de angajați.

Q: Cuantumul indemnizației pentru șomajul tehnic, suportată de către Stat, este de 75% din salariul brut sau din salariul net?

A: Cuantumul indemnizației pentru șomajul tehnic este de 75% din salariul BRUT, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Q: Cine solicită indemnizația pentru șomajul tehnic suportată de Stat? Angajatorul sau angajatul?

A: Angajatorul va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii, și se va adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor pentru șomajul tehnic destinate angajaților.

Q: Care este perioada în care plata indemnizației pentru șomajul tehnic este suportată de Stat?

A: Indemnizațiile pentru șomajul tehnic sunt suportate, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada stării de urgență.

Q: Plata șomajului tehnic este virată de către Stat în contul angajatorului sau cel al angajatului?

A: Plata aferentă indemnizațiilor pentru șomaj tehnic ale angajaților se face în contul ANGAJATORULUI, urmând ca acesta să achite contribuțiile aferente indemnizațiilor și să facă plățile în conturile ANGAJAȚILOR.

Q: Poate un angajator să recurgă la concedierea tuturor angajaților, fără a apela mai întâi la varianta șomajului tehnic?

A: Angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta șomajului tehnic, dar concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002- Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Q: În situația în care angajatorul a suspendat contractele de muncă ale angajaților, în urma instituirii stării de urgență prin Decretul Președintelui României din data 16.03.2020, acesta este acoperit de măsura de sprijin privind șomajul tehnic pentru perioada dintre instituirea stării de urgență și publicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020?

A: DA, în cazul angajatorilor afectați direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență. Schema de sprijin privind șomajul tehnic acoperă întreaga perioadă a stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României, pentru salariații angajatorilor a căror activitate a fost afectată direct de deciziile emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență, începând cu data în care contractele individuale de muncă au fost suspendate, conform art. 52, lit.c) din Codul muncii. Astfel, este prevăzut la art. XI alin. (2) lit. a) dreptul de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, singura condiție fiind obținerea unui certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În schimb, în situația salariaților angajatorilor care și-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, art. XI alin. (2) lit b) și alin. (3) prevede dreptul acestora de a beneficia de indemnizația pentru șomaj tehnic suportată de Stat, condiția fiind depunerea de către angajator a unei declarații pe proprie răspundere prin care arată că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Mențiunea IMPORTANTĂ, în acest caz, este că angajatorii pot beneficia de plata acestor indemnizații pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă ACTIVE la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020. Așadar, pentru angajatorii prevăzuți de art. XI lit. b) care au suspendat contractele de muncă ale angajaților anterior publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020, perioada dintre instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României și data publicării OUG nr. 30/2020 în Monitorul Oficial nu este acoperită de măsura de sprijin privind șomajul tehnic.

Q: Persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgență beneficiază de vreo măsură de sprijin din partea Statului?

A: DA. Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact ”alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În situația în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgență, de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.


  1. Întrebări privind zilele libere pentru supravegherea copiilor:

Q: De când se poate solicita acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor având în vedere faptul că angajatorii invocă lipsa normelor de aplicare a Legii nr.19/2020?

A: Legea se aplică începând cu data de 21 martie 2020, respectiv data publicării Hotărârii de Guvern nr. 217/2020 în Monitorul Oficial, hotărâre care stabilește efectiv numărul de zile libere, modul efectiv de aplicare a legii și modalitatea prin care angajatorii pot deconta sumele de bani.

Q: Pentru a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor conform Legii nr. 19/2020, angajatul poate fi obligat de către angajator să epuizeze mai întâi zilele aferente concediului de odihnă pe anul în curs?

A: NU. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări, conform art. 144 alin. (2) din Codul Muncii.

Q: În situația în care ambii părinți ai copilului sub 12 ani sunt cadre medicale în sistemul public de sănătate, poate unul dintre ei să beneficieze de zile libere pentru supravegherea copiilor?

A: În această situație niciunul dintre părinți nu poate beneficia de zile libere, dar unul dintre părinți beneficiază suplimentar de o indemnizație de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.


  1. Întrebări și răspunsuri pe domeniul serviciilor sociale:

Q: Cum se va proceda pentru continuarea acordării subvenției în baza Legii nr.34/1998, pe perioada de restrângere a activității?

A: Potrivit Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobate prin HG nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, subvenția se acordă pe baza verificărilor lunare realizate de agenția județeană pentru plăți și inspecție socială cu care asociația are încheiată convenția.

Prin urmare și aspectele privind schimbarea modului de acordare a serviciilor, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică la distanță, sunt verificate de această instituție.

Precizăm, însă, faptul că, potrivit convenției, serviciile sociale trebuie acordate cu respectarea fișei tehnice a unității de asistență socială și a bugetului acesteia, așa cum a fost aprobat. Numai în cazul în care, urmare a verificării lunare realizate potrivit prevederilor art. 17 din Normele metodologice, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială constată faptul că sunt justificate modificările solicitate de asociație și sunt în interesul beneficiarilor, aceasta poate încheia, potrivit pct. VIII din convenție, un act adițional.

Recomandare: solicitați informații telefonic, sau pe e-mail, agenției județene pentru plăți și inspecție socială.

Q: Este permis accesul în centrele rezidențiale în perioada stării de urgență?

A: Este recomandat să restricționați accesul în centrele rezidențiale. Comunicarea beneficiarilor cu familiile, aparținătorii, prietenii etc. poate fi realizată prin mijloace electronice, telefon etc.

Vă recomandăm să actualizați permanent procedurile interne necesare respectării obligațiilor prevăzute de actele normative aprobate în baza Decretului Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Actele normative și măsurile aprobate le puteți consulta și pe site-ul https://stirioficiale.ro/informatii

Domeniile în care sunt necesare proceduri actualizate:

  • Accesul în centru: rezidenți, personal.; spre ex. respectarea izolării de 14 zile la admitere in centru, în funcție de evaluarea epidemiologică;
  • Comunicare electronică, telefonică;
  • Respectarea regulilor de igienă și de control al bolilor transmisibile;
  • Aprovizionare cu materialele necesare întăririi măsurilor de igienă și control al bolilor transmisibile.

Informați-vă permanent de pe site-ul menționat mai sus și de pe site-ul: http://www.ms.ro/

Asigurați informarea pozitivă și fermă a publicului, beneficiarilor, aparținătorilor etc.

Informați și instruiți personalul și beneficiarii cu privire la măsurile speciale pe care le luați.

Q: Se vor închide centrele rezidențiale în situația lipsei de personal?

A: Potrivit prevederilor art. 13 din Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României nr. 195/2020,  publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16 martie 2020, se vor dispune toate măsurile pentru asigurarea continuității tuturor serviciilor de utilitate publică.

Potrivit prevederilor art. 92 din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, și furnizorii de servicii sociale publici sau privați întră în categoria prestatorilor de servicii publice sau de utilitate publică.

Actualizați și adaptați planul de urgență al centrului în funcție de  situația epidemiologică națională și globală.

Luați în calcul în primul rând resursele pe care le-ați prevăzut în planul de urgență, anexat cererii pentru licențierea serviciului social, cu respectarea recomandărilor/regulilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind situațiile de Urgență.

Q: Cum se vor transmite cererile de acreditare/licențiere servicii sociale de către furnizorii de servicii sociale (FSS) ?

A: Având în vedere situația provocată de prezența Coronavirus – COVID 19, în conformitate cu reglementările adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, vă informăm că toate solicitările furnizorilor de servicii sociale, cum ar fi: cererea de acreditare a furnizorului de servicii sociale, cererea de licențiere servicii sociale, documentele justificative atașate cererilor, notificări și orice alte documente care privesc procesul de acreditare furnizori de servicii sociale/licențiere servicii sociale vor fi transmise cu precădere prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail: acreditare@mmuncii.gov.ro .

sursa: mmumcii.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *